EPCM-projectaanpak

A. Engineering

       1. Purpose

Het doel van deze procedure is om het algemene engineering-plan op te stellen dat voor de klant uitgevoerd moet worden en in het bijzonder op Directorate Level van het project. Dit plan beschrijft de algemene uitgangspunten die wij integreren tijdens de ontwikkeling van onze eigen planning in overeenstemming met wat uw wensen.

      2. Scope

Deze procedure is van toepassing op de Project Directorate-engineeringsorganisatie met betrekking tot de EPCM voor het project van de klant.

      3. Algemene strategie voor de uitvoering van engineering
Belangrijkste doelstellingen:

 • Het leveren van een betrouwbare, veilige en goed presterende installatie in overeenstemming met de Contractuele Projectspecificatie en de eis van de klant.
 • Het verzekeren van het INITIËLE AKKOORD & INGEBRUIKNEMING na de ingangsdatum van het contract.
 • Het op tijd voorzien van kwalitatief hoogstaande engineering-deliverables aan het bouwteam ter plaatse om herbewerking zo minimaal mogelijk te maken en om het behalen van het bouwschema te faciliteren.

      4. Engineeringsorganisatie

De coördinatie en het beheer van de engineers op het project worden hierna beschreven.

De belangrijkste verantwoordelijkheden en de taakomschrijvingen van de belangrijkste leden van de engineers worden eveneens in dit hoofdstuk beschreven.

              (4.1) Verantwoordelijkheden
Engineering manager

De Engineering Manager rapporteert aan de Project Manager. Als key member in het organigram heeft hij de volgende verantwoordelijkheden:

 • Managen van de voorbereiding en uitgifte van engineering procedures, specificaties van engineeringstaken (projectspecificatie) om de samenhang van engineeringprestaties te verzekeren;
 • Het bieden van sterk leiderschap aan alle disciplines en het verzekeren van tijdige vrijgave van alle deliverables, inclusief in de scope of work van elke discipline.
 • Consistentie en eenheid in de engineeringswerkzaamheden behouden – in samenwerking met het engineeringsteam van de klant en alle leiders van de engineeringdiscipline.
 • Het onderhouden van de engineeringorganisatie en de communicatie. Deze indien nodig optimaliseren om de projectdoelstellingen te bereiken.
 • Het bewaken van de beschikbaarheid van middelen in de verschillende disciplines en voortdurend controleren of deze toereikend zijn om de planning te respecteren.
 • Het verzekeren van de technische conformiteit met de contractvereisten.
 • Het uitvoeren van ontwerpverificatie en controle als onderdeel van het routing engineering-werk.
 • Het nakijken en ondertekenen van de door de verschillende disciplines opgestelde engineering deliverables, voordat deze door de Project Manager worden vrijgegeven.
 • Het herzien en ondertekenen van de Technical Bid Tabulations of Materials.
 • Elke twee weken de voortgang van het project doornemen met de Planning Engineer.
 • De voortgang van de engineering van elke discipline met de Project Manager bespreken en corrigerende maatregelen voor het project voorstellen.
 • Definiëren en beheren van discipline interacties.
 • Engineering support op de bouwplaats.

Zoals aangegeven in het organigram, wordt de Engineering Manager van het project ondersteund door de Senior Civil & Architecture engineers, Senior FF engineer, Senior Electrical engineer, Senior HVAC engineer en alle lead Discipline Engineers (LDE).

Lead Discipline Engineers ( LDE)

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Lead Discipline Engineers die aan het Engineering Team zijn toegewezen, zijn als volgt:

 • Projectuitvoering en kwaliteit
 • Controleren en beoordelen of alle engineering ontwerpproducten voldoen aan de specificaties van het project, de specificaties van de klant en de eisen van de klant.
 • Samenwerken met de Engineering Manager en de Project Manager en alle ontwerpinformatie overdragen aan engineers.
 • Organiseren en beheren van ontwerpbeoordelingen namens het projectteam (indien nodig).
 • Plannen
 • Ervoor zorgen dat de voortgang van engineeringontwerp in lijn is met het Overall Project Master schedule.
 • Coördinatie tussen interne disciplines
 • De Lead Discipline Engineers geven krachtig leiding aan hun discipline en zorgen ervoor dat de ontwerpinformatie en eisen van de klant op de juiste wijze worden doorgegeven aan de engineers. Ook controleren zij de consistentie tussen de ontwerpinformatie van de interne discipline en het engineeringsteam.

     5. Technisch uitvoeringsplan

            (5.1) Algemeen
Het volgende uitvoeringsplan voor de engineering voorziet per discipline in de manieren en methoden die gebruikt moeten worden voor de uitvoering van de engineeringwerkzaamheden.

In elke discipline zal de Lead Discipline Engineer in het beginstadium van het project een algemeen formulier, de vereisten, een taakomschrijving en een projectprocedure opstellen om het werk in alle engineeringteams te standaardiseren en te coördineren.

Met inachtneming van de uniformiteit en standaardisatie van het hele engineering design product, wordt de IntES’s Engineering Tool door de LDE en de Engineering Manager gedeeld met collega’s.

Met het oog op de voorbereiding van het engineeringontwerp-product van de hoogste kwaliteit, consistent ontwerp tussen alle betrokken disciplines en het minimaliseren van correcties tijdens de bouw, moet het ‘Engineeringactiviteit-relatieschema” strikt voor elke discipline worden gebruikt.

           (5.2) Coördinatie van Engineering met Procurement
De vooruitgang van procurement, de kwaliteit van de materialen en de nauwkeurigheid van de leveranciersofferte zijn sterk afhankelijk van de technische specificatie die in de aanvraag wordt overlegd.
Leverancierstekeningen worden ontvangen door de verstrekker van de aanvraag (aankoopengineer) en vervolgens doorgestuurd naar het engineeringsteam om te worden beoordeeld en gecontroleerd.

           (5.3) Document, goedkeuring en revisie
Alle documenten die aan de klant worden voorgelegd voor formele goedkeuring en/of controle (in overeenstemming met de vereisten van de projectspecificatie) worden verstuurd door de Engineering Manager.

De opmerkingen van de klant op deze documenten worden beheerd door de Engineering Manager, die ervoor zorgt dat deze, zoals vereist, worden opgenomen in de engineering deliverables. Dit wordt ofwel door het engineeringsteam van het project gedaan, ofwel door verschillende disciplines.

De procedures voor het indienen van documenten (het aantal exemplaren, formulier voor overdrachtsnotities, etc.) voor de beoordeling door de klant, volgen het kwaliteitssysteem van IntES of worden overeengekomen tussen het projectteam van de klant en het IntES-projectteam tijdens de kick-off meeting.

           (5.4) Ontwerpverificatie en consistentie
Verificatie van het ontwerp en controle van de consistentie zijn de verantwoordelijkheid van onze engineers, als onderdeel van de werkzaamheden van de routing-engineering (met uitzondering van IntES SoW).

     6. Documentbeheer

Alle ontwerpdocumenten worden beheerd op basis van het IntES-kwaliteitssysteem (TQS) volgens de normen van ISO 9001-2008.

Als onderdeel van onze methodes van projectoplevering, heeft de IntES-Project Manager bewezen uitvoeringsmiddelen, strategieën en processen tot zijn beschikking om aan de behoeften van de klant te voldoen.

B. Procurement

       1. Procurement procedures

Samen met u ontwikkelen we de procurement-procedures, met daarin de acceptatieniveaus en het aantal en het type offertes dat vanuit de markt mag worden ontvangen.

U ondertekent de contracten met de aannemers en leveranciers rechtstreeks op basis van onze aanbeveling of uw eigen evaluatie.

Afhankelijk van de de overeengekomen procurement-strategie en de afspraken die we onderling maken, biedt IntES:

 • Organisatie van de aanbestedingen
 • Een lange en een verkorte korte lijst van hoofdaannemer(s) met aanbevelingen
 • Bezoek aan de hoofdaannemer(s) om de capaciteit te beoordelen
 • Voorbereiding van verzoeken om technische offertes
 • Technische verduidelijking
 • Verzamelen van technische offertes
 • Verzoek voor commerciële offertes van aannemers die zich tijdens de technische evaluatie hebben gekwalificeerd
 • Financiële en commerciële offertes
 • Evaluaties van technische en financiële offertes.
 • Voorbereiding van aanbevelingen aan de klant
 • Organiseren en faciliteren van de eindonderhandelingen
 • Samenwerking met de klant bij de voorbereiding en uitvoering van het contract op basis van FIDIC en/of economisch contract.

      2. Pre-kwalificatiefase

Voordat de daadwerkelijke aanbestedingsfase begint, volgen we een pre-kwalificatieprocedure. Deze procedure heeft tot doel een eerste verslag op te stellen van elke leverancier of aannemer, door bepaalde elementen te verifiëren die bepalend zijn voor het niveau van de aangeboden dienst. Dit houdt met name in: organisatorische structuur, financiële situatie, huidige en geplande orderportefeuille, ervaring in de realisatie van soortgelijke investeringen, toegepaste kwaliteits- en veiligheidsnormen, maar ook andere factoren die van toepassing zijn op de specifieke realisatievoorwaarden en de verwachtingen van de klant, die ook van invloed kunnen zijn op de verdere realisatie van de investering.

Wij helpen u bij de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een shortlist vanuit een longlist van maximaal vijf (05) aannemers, die mogelijk zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pre-kwalificatiefase. Na uw formele toestemming kan de pre-kwalificatieprocedure van start gaan.

Aan alle deelnemers aan de pre-kwalificatieprocedure worden pre-kwalificatieformulieren toegezonden. De vereisten worden aangepast aan uw specifieke voorwaarden voor de realisatie van het project. Ook vindt er een evaluatie van de ingediende offertes plaats, waarbij we rekening houden met de verwachtingen en investeringsbehoeften van de klant.

Een verplichte voorwaarde voor de uitnodiging om deel te nemen aan de pre-kwalificatieprocedure is de bevestiging van de uitgenodigde leveranciers en aannemers dat zij de vertrouwelijkheidsvoorwaarden aanvaarden. Elke leverancier dient de ‘Vertrouwelijkheidsovereenkomst’ te ondertekenen. Deze overeenkomst verplicht hen om geen informatie over de investering aan derden bekend te maken. De formulering en de vorm van de ‘Vertrouwelijkheidsovereenkomst’ worden vooraf met u overeengekomen.

      3. Selectiefase van de aannemer

Na afloop van de pre-kwalificatieprocedure doet IntES een aanbeveling doen aan de klanten, waarin het proces van de procedure in detail wordt beschreven. Ook de resultaten die door de deelnemers zijn behaald staan daarin vermeld. De conclusies van de pre-kwalificatieprocedure worden samen met de vertegenwoordigers van de klanten besproken. Het resultaat is de selectie van bedrijven die uitgenodigd gaan worden voor de hoofdaanbestedingsfase en het opstellen van de zogenaamde ‘Shortlist of Vendors’, met 3 tot 5 aannemers die aan u worden voorgelegd voor de definitieve beslissing.

Het ontvangen van uw schriftelijke bevestiging is een eerste vereiste om tot de formele aanbestedingsfase over te gaan.

      4. Aanbestedingsfase

De basis van de aanbestedingsprocedure is de multidisciplinaire aanbestedingsdocumentatie die zodanig is opgesteld dat potentiële leveranciers inzicht krijgen in de omvang van de werkzaamheden, de termijnen en andere specifieke voorwaarden voor de uitvoering van het project. IntES werkt de volledige projectdocumentatie van de aanbesteding uit, inclusief tabellen met werkspecificaties (binnen een afzonderlijke offerte voor de ontwerpwerken).

Elk documentpakket dat door IntES wordt beheerd, bevat ten minste het volgende:

 • Inschrijvingsbrief
 • Instructie voor inschrijvers
 • Voorwaarden van het contract
 • Specificaties
 • Bijzondere vereisten
 • Tekeningen
 • Bill of Quantities (IntES stelt een Bill of Quantity en Cost Estimate +/- 10% op)

Tijdens de aanbestedingsprocedure, vóór de uiterste datum voor het indienen van de offertes, krijgen de leveranciers de gelegenheid om vragen te stellen om hun twijfels over het onderzoek van de offerte op te helderen. Deze vragen worden schriftelijk naar ons of uw kantoor gestuurd, en de antwoorden worden vervolgens aan alle deelnemers aan de aanbesteding toegestuurd.

Alle correspondentie met de verkopers wordt schriftelijk uitgevoerd door IntES en de klant. Volgens de interne procedures van IntES is geen enkele andere vorm van correspondentie toegestaan tijdens de aanbestedingsfase.

Offertes worden ingediend bij het kantoor van IntES of bij het kantoor van de klant, afhankelijk van de beslissing van de klant. Ze worden op de precies vastgestelde datum ingediend volgens de procedure van de ‘Verzegelde enveloppen’. De procedure voor het openen van de offertes vereist een voorbereiding van het ‘Openingsprotocol’, waarin alle gegevens met betrekking tot de ingediende offertes zijn opgenomen, samen met de handtekeningen van IntES en de vertegenwoordigers van de klant die aanwezig zijn bij de openingssessie.

Voor de opening van de offertes bepaalt IntES samen met de klant de voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij de evaluatie van de offertes.

      5. Evaluatiefase van de offertes

Na ontvangst van de offertes gaat IntES na of deze volledig, nauwkeurig en in overeenstemming zijn met het aanbestedingsdossier én met de eisen van de technische documentatie.

Het bieden van gelijke kansen voor alle inschrijvingen is de zekerheid dat alle leveranciers precies dezelfde informatie krijgen over de aanbestedingseisen en dat de ingediende offertes kunnen worden vergeleken op alle aspecten, zoals: omvang en kwaliteit van de aangeboden diensten, realisatievoorwaarden, technische voorwaarden, formele en wettelijke voorwaarden.

Tijdens de verklarende vergadering moeten sommige aspecten verduidelijkt worden en worden de leveranciers verzocht om eventuele tegenstrijdigheden te corrigeren en herziene technische offertes in te dienen.

Na controle en bevestiging van alle documenten in overeenstemming met de vereisten van de aanbesteding, voert IntES de technische offerte-evaluatie (TBE) uit met aanbevelingen aan de klant over welke aannemers aan de volgende commerciële offerte zullen deelnemen.

IntES evalueert het commerciële voorstel van aannemers die de technische fase hebben doorstaan en stelt een evaluatierapport op met aanbevelingen voor de beste aannemer voor de onderhandelingen.

      6. Onderhandelingsfase

De onderhandelingsfase begint zodra alle offertes vergelijkbaar zijn.

Volgens onze onderhandelingsstrategie worden de vergaderingen met de leveranciers gehouden om het totaalbedrag voor de uit te voeren werkzaamheden vast te stellen.

Het aantal leveranciers dat wordt uitgenodigd voor de fase van de eindonderhandelingen, is gebaseerd op de resultaten van de puntentelling in het evaluatierapport van IntES en de vertegenwoordiger van de klant.

Tijdens de onderhandelingsfase worden de volgende documenten opgesteld:

 • Verslag van de vergadering
 • Tabel met de cumulatieve gegevens van alle inschrijvingen.

      7. Aanbevelingsfase

Na de aanbestedingsprocedure en de eindonderhandelingen met de leveranciers, stelt IntES op basis van eigen kennis en ervaring een gedetailleerd rapport op, waarin de aanbestedingsprocedure wordt beschreven en samengevat. IntES selecteert en beveelt de meest geschikte leverancier voor het project aan, met het oog op technische en commerciële criteria.

      8. Ondertekening van het contract

Na de intentieverklaring verstrekt IntES een lijst met documenten die nodig zijn om de belangen van de klant veilig te stellen. De lijst bestaat normaal gesproken uit (maar is niet beperkt tot) templates van de klant.

C. Construction Management

IntES stelt onder toezicht van de projectmanager een supervisieteam samen dat wordt geleid door een supervisieleider. Het supervisieteam zal toezicht houden op alle bouwactiviteiten op de bouwplaats om ervoor te zorgen dat alle eisen van de klant worden opgenomen tijdens de bouw.

Het supervisieteam van IntES is verantwoordelijk voor de volgende acties:

 • Samen met de klant de doelstellingen en vereisten evalueren aan de hand van het ontwerp van de projectopdracht;
 • Het formuleren van opmerkingen;
 • De supervisieleider treedt effectief op als de coördinerende schakel tussen de klant en het projectteam (de klant, ontwerpers, quantity surveyer en aannemers) en neemt deel aan het ontwerpproces, beheert deze en organiseert de vergaderingen die de supervisieleider nodig acht om bijgewoond te worden door de klant en het projectteam. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het projectteam op de hoogte wordt gebracht van de betrokkenheid van de consultant.
 • Zo nodig feedback leveren over de ontwerpspecificaties. Controleren of de hoofdspecificatie, de schets- en werktekeningen, de projecttekeningen, uitvoeringstekeningen en alle prestatie- en detailspecificaties voldoen aan de veiligheidseisen. De klant adviseren en aanbevelingen aandragen voor de keuze, beschikbaarheid en prijs van materialen, werkmethoden, bouwsystemen en apparatuur. De klant adviseren, aanbevelingen aandragen voor de vereisten voor aannemers om off-site ontwerpen en off-site productie van onderdelen uit te voeren.
 • De klant adviseren, aanbevelingen doen en oplossingen voorstellen over alle aspecten van ‘bouwbaarheid’ met betrekking tot het voorgestelde ontwerp voor elk element van het project en over de haalbaarheid van constructietoleranties.
 • Indien u dit wenst, raadpleegt IntES de gedetailleerde Procurement-strategie op basis van de bovenvermelde rapporten en analyses.
 • Adviseren en beheren van alle pre-constructiewerkzaamheden, waaronder verkenningswerkzaamheden en aanbevelingen.
 • De klant en het projectteam adviseren over eventuele inconsistenties tussen voorlopige informatie of de informatie die voor constructiedoeleinden wordt verstrekt.
 • De projectopdracht van de klant en het proces van het aanbrengen van correcties effectief beheren.
 • Samen met het Design Team advies over het proces uitbrengen om goedkeuring en technische voorwaarden te verkrijgen voor aansluitingen met bestaande gemeentelijke utilities.
 • De Hoofdontwerper adviseren en managen om bij de gemeentelijke autoriteiten bevestiging te verkrijgen van de geldigheid van alle afgegeven technische voorwaarden voor elektrische voeding, watervoorziening, riolering, verwarming, radio, telefoonlijnen en dergelijke.
 • Op verzoek van de opdrachtgever zal de supervisieleider met zijn team de opdrachtgever bijstaan bij het opstellen van de voorwaarden voor het verzekeren van bouwrisico’s.

      1. Planning

Zo snel als haalbaar is, maar in ieder geval vóór de aanbesteding van het bouwpakket, wordt het bouwprogramma in overleg met het projectteam opgesteld. Dit programma moet de volgorde van de kritieke punten, de opstelling van de aanbestedingsdocumenten, de eventueel vereiste vervaardiging buiten de bouwplaats en de voor elk bouwpakket vereiste uitvoeringstermijnen vermelden.

Zo snel als haalbaar is, maar in ieder geval vóór de aanbesteding van het bouwpakket, wordt het aanbestedingsprogramma opgesteld in de vorm volgens de eisen van de opdrachtgever. Hierin moeten de vroegste aanvangs- en verwachte einddata voor elk bouwwerkpakket weergegeven staan, zoals vermeld in het Project Cost Plan. Om de toestemming van de klant te krijgen, wordt dit binnen een passende termijn van minimaal 5 werkdagen voorgelegd aan de klant.

Het bouwprogramma uitbreiden, bijwerken en aanpassen in overleg met het projectteam wanneer dat nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe informatie, gedetailleerde programma’s van de aannemers of gewijzigde omstandigheden. Indien van toepassing, worden er voorstellen gedaan die voor de versnelling zorgen van alle of een deel van een bouwpakket om de commerciële openingsdatum van het project te bereiken.

Samen met het projectteam wordt er een doeltreffende voorbereiding van teken- en informatieschema’s gemaakt, mét data voor het vrijgeven van die informatie.

Indien nodig worden de teken- en informatieschema’s uitgebreid, bijgewerkt of aangepast om verdere informatie, gedetailleerde programma’s van de aannemers of gewijzigde omstandigheden weer te geven. De opdrachtgever en het projectteam worden zowel mondeling tijdens vergaderingen als schriftelijk geadviseerd over de implicaties van een dergelijke aanpassing met het oog op het bereiken van de commerciële opleveringsdatum van het project.

      2. Services op de bouwplaats

Efficiënt beheren van installaties, apparatuur, uitrusting en kantoorartikelen, zoals goedgekeurd en vergoed of rechtstreeks betaald door de klant. Dit wordt op advies van de toezichthouders op de site gedaan, met daarbij tijdelijke accommodatie, meubilair en kantooruitrusting inbegrepen. Ook de aanwezigheid van de toezichthouders en het projectteam vallen hieronder.

Het bepalen van de hoofdaannemer die alle benodigde basisgegevens opstelt voor de uitvoering van de activiteiten. Hij of zij coördineert ook het verdere verloop van het werk dat door de aannemers wordt verricht.

Opstellen en doeltreffend beheren van de procedures voor de oplevering van het project in samenwerking met de klant.

Opstellen en doeltreffend beheren van de procedures voor de oplevering en de eindoplevering van het project aan de aannemers, en toezien op de uitvoering daarvan.

Instrueren van de aannemers met betrekking tot de vereiste documentatie die moet worden overhandigd om de tijdige werking en oplevering van het project te waarborgen.

Leidinggeven aan de full-time supervisie ter plaatse.

Begeleiden van het proces om goedkeuring en Project Occupancy Permit van lokale autoriteiten te krijgen en om dit proces te valideren.

      3. Beheer van de aannemers

Direct nadat de opdrachtgever goedkeuring geeft op de lijst van aannemers, worden die aannemers onmiddellijk op de hoogte gebracht en worden alle nodige regelingen getroffen die nodig zijn ter voorbereiding van de formele overeenkomsten en andere belangrijke documenten.

Instructies geven aan de aannemers zoals schriftelijk vereist door de opdrachtgever of het projectteam. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat, indien de toezichthouder bezwaar maakt tegen een instructie, de toezichthouder dit onmiddellijk schriftelijk voorlegt aan de opdrachtgever. De toezichthouder geeft daarin een aanbeveling voor oplossingen en geeft, na ontvangst van de schriftelijke beslissing van de opdrachtgever, onmiddellijk gevolg aan die beslissing. De opdrachtgever en het projectteam adviseren over het geven van instructies wanneer de toezichtleider dit wenselijk acht.

Beoordelen, vergelijken en certificeren van betalingsverzoeken van aannemers en het opstellen van de taxaties van de toezichthouder in overeenstemming met de eventuele voorwaarden in de contracten. Met het projectteam procedures overeenkomen voor het indienen van aanvragen en taxaties en voor het oplossen van fouten en vragen die zich daarbij kunnen voordoen. Alle taxaties onmiddellijk aan de opdrachtgever verstrekken met een kopie aan de aannemers op de tijdstippen die worden vereist door en in overeenstemming met de bepalingen van de contracten.

Ontvangen en controleren van alle werkplaatstekeningen, productgegevens, monsters en andere ingediende stukken. Deze vergelijken met de informatie in de bijbehorende documenten en aan het projectteam doorgeven welke ter goedkeuring worden aanbevolen. Opstellen en effectief implementeren van procedures voor versnelde verwerking en goedkeuring.

Zorgen voor het beheer, de controle, de administratie en de planning van de werkzaamheden van de aannemers, zodat de aannemers voldoen aan de eisen van de contracten. Inspecteren van de werkmethoden en tijdelijke werkzaamheden van de aannemers om ervoor te zorgen dat deze adequaat en veilig zijn. Ervoor zorgen dat de instructies van de klant met betrekking tot de behandeling van materialen en goederen op de bouwplaats door de aannemers worden nageleefd.

De coördinatie van de werkzaamheden van de aannemers beheren en op kosten van de consultant de nodige bezoeken brengen aan de aannemers en hun leveranciers. Regelmatig vergaderingen houden met de aannemers om alle relevante aspecten van de vooruitgang te beheren, zowel op als buiten de site. Alle informatievereisten herzien en daar maandelijks schriftelijk verslag van doen aan de klant en het projectteam.

Organiseren en effectief beheren van voortgangsvergaderingen op de bouwplaats op afgesproken tijdstippen met de klant en het projectteam. Opstellen en verspreiden van notulen van dergelijke vergaderingen binnen de eerstvolgende werkdag na elke vergadering.

In samenwerking met het Projectteam het proces van de werkelijke uitgaven in verband met het Initial Cost Plan beheren en bewaken. Vervolgens de klant en het projectteam adviseren over eventuele afwijkingen.

Bewaken en doeltreffend beheren van de werkelijke en verwachte uitgaven voor posten die de toezichtleider heeft aangewezen, tegen de achtergrond van het Project Cost Plan. De klant en het projectteam adviseren over iedere afwijking daarvan. Alle noodzakelijke inspanningen leveren om de kosten tot een minimum te beperken, in overeenstemming met de vereisten van de klant en goede werkmethoden voor de bouw. In overleg met de opdrachtgever het Projectkostenplan aanpassen aan alle wijzigingen die nodig zijn in verband met het voorgaande, maar het overeengekomen initiële budget niet overschrijden.

Samen met het projectteam de cashflowprognose van de toezichtleider voor de bouw van elk element van het project aanpassen en actualiseren. Maandelijkse kosten en voortgangsrapportages opstellen en deze inclusief voortgangsfoto’s aan de opdrachtgever voorleggen. Vergaderingen organiseren met overeengekomen tussenpozen (maar niet minder dan maandelijks) met de opdrachtgevers van de klant en het projectteam, om onder meer de maandelijkse kosten- en voortgangsrapporten van de toezichtsleider te bespreken. Notulen van dergelijke vergaderingen opstellen en verspreiden binnen de eerstvolgende werkdag na elke dergelijke vergadering.

In overleg met het projectteam het bouwprogramma zo nodig uitbreiden, actualiseren en aanpassen tot de voltooiing van het project, om rekening te houden met de gedetailleerde programma’s van de aannemers en met alle toegestane verlengingen van termijnen of gewijzigde omstandigheden.

Verslag aan de opdrachtgever en het projectteam uitbrengen over elke aanpassing van het bouwprogramma. Uitvoeren van verdere werkzaamheden zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Het doeltreffend beheren van de voorbereiding van “short period”-planningen door de aannemers voor gebruik bij de coördinatie van de aannemers.

Samen met het projectteam uitbreiden, bijwerken en aanpassen van de teken- en informatieschema’s van de toezichtleider om alle toegekende tijdverlengingen of gewijzigde omstandigheden weer te geven. Bespreking en goedkeuring hiervan met de opdrachtgever. Bespoedigen en coördineren van de informatieverstrekking door de aannemers en het projectteam en hier minimaal één keer per maand verslag over uitbrengen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever en het projectteam adviseren over alle maatregelen die de opdrachtgever eventueel moet nemen in verband met contracten of de aannemers. Rapporteren aan de opdrachtgever en het projectteam over alles dat met de voortgang en de kwaliteit van het project te maken heeft. Overleggen met het projectteam over alles wat vertraging zou kunnen veroorzaken bij de voltooiing van het project.

Tijdens de bouwperiode diverse zaken op de site organiseren, zoals veiligheidsmaatregelen, (brand)beveiliging, vervoer, levering van goederen, materialen, installaties en uitrusting (inclusief die van de aannemers), controle op vervuiling en instandhouding van goede personeels-, arbeids- en industriële betrekkingen. Ook algemene diensten op de bouwplaats: onder meer de toewijzing van ruimte voor de kantoren en compounds van de aannemers, de beperking van de toegang tot de bouwplaats tot bevoegde personen en het opstellen en uitgeven van een handboek met regels en voorschriften van project, die door alle personen die op de bouwplaats zaken doen moeten worden nageleefd.

Het opzetten en onderhouden van contacten met bewoners van nabijgelegen gebouwen om de voortgang van het project te verzekeren.

Het projectteam begeleiden bij de evaluatie van en rapportering aan de klant over voorgestelde ontwerpwijzigingen en de daarmee gepaard gaande kosten- en tijdsimplicaties. Indien van toepassing vallen de tijd- en kostenimplicaties voor andere aannemers en het mogelijke effect op de bouwperiode hier ook onder.

Het uitvoeren van de nodige inspecties voor de algemene naleving van contracten. De klant op de hoogte brengen van gebreken in vakmanschap of materialen die bij dergelijke inspecties aan het licht komen en de nodige maatregelen nemen om die gebreken te corrigeren in overeenstemming met de instructies van de klant. Het versnellen van de definitieve inbedrijfstelling van apparatuur.

Verzamelen van alle operationele en onderhoudshandleidingen van elke aannemer en zorgen voor “record”- en “as built”-tekeningen zoals vereist in elk contract. Controleren en vergelijken hiervan met de vereisten van de contracten en deze bij de klant indienen wanneer zij volledig zijn.

      4. Kostenbeheer

Beoordelen en vergelijken van de betalingsaanvragen van de aannemers met het oog op de naleving van het contract. Zorgen voor de gedetailleerde waardebepaling van de aangevraagde betalingswerken en het betalingscertificaat afgeven, ondertekenen en indienen bij de klant. Onmiddellijk verslag en advies uitbrengen aan de opdrachtgever over elke vordering of kennisgeving van een vordering tot betaling door een aannemer voor verlies of kosten. De opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van alle bedragen die aan de aannemers in rekening kunnen worden gebracht en helpen bij het voeren van onderhandelingen met de aannemers.

De tarieven en de overeenstemming van de waarde van de bovengenoemde posten verifiëren met de aannemer.

Een goede boekhouding voeren van alle terugvorderbare kosten en uitgegeven gelden. Het verstrekken van kopieën van informatie en documenten die zijn verzonden aan of ontvangen van de aannemers en alle onderaannemers van de toezichtleider. Dit moet op hetzelfde moment gebeuren als dat ze worden verzonden of ontvangen, zodat de opdrachtgever in staat is de boekhouding goed uit te voeren.

Het opstellen van tussentijdse- en eindafrekeningen voor ieder contract, en de opdrachtgever informeren door middel van een periodiek afrekeningsregister.

      5. Andere taken 

Het bijhouden en verzamelen van een volledige en nauwkeurige administratie en het aan de opdrachtgever en het projectteam ter beschikking stellen van alle kopieën van alle correspondentie, notulen van vergaderingen dat is uitgegeven of verzonden door of naar aannemers, lokale autoriteiten of openbare nutsbedrijven die de opdrachtgever en het projectteam anders niet zouden hebben ontvangen. Na oplevering is de adviseur verplicht alle projectgebonden documentatie, dossiers, tekeningen en dergelijken aan de opdrachtgever te overhandigen.

      6. Controle van de werkplaatstekeningen

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om ervoor te zorgen dat de werkplaatstekeningen correct zijn. De supervisors van IntES coördineren de aannemers rondom ontwerp en beheren de materialen van de werkplaatstekeningen om ervoor te zorgen dat het tijdschema wordt nageleefd.

      7. Oplevering van de installaties, gebouwen en equipment

De IntES Supervision Leader organiseert de testen, inspecties en oplevering van installaties en onderdelen van gebouwen. In overeenstemming met de eisen van de klant worden de nodige documenten geleverd met de testresultaten en de prestatieverklaringen.

IntES staat in voor de ‘Punch Lists’ en de opvolging tot aan de eindinspecties die in de ‘Works Completion Certificates’ per aannemer resulteren.

      8. As Built-dossiers 

Alle werken worden door de toezichthoudende inspecteurs afgetekend naarmate de bouw vordert, maar het is de verantwoordelijkheid van de aannemers om ‘As Built’-dossiers (tekeningen en documentatie) voor te bereiden en samen te stellen voor presentatie aan de inspecteurs en voor het creëren van het definitieve totale As Built-pakket. Dit is nodig voor de definitieve oplevering en operationele vergunningen.

      9. Handleidingen voor gebruik en onderhoud

IntES zorgt ervoor dat de aannemers de nodige O&M-handleidingen en documentatie bezorgen in de fase van de projectaanvaarding. De vereisten voor deze handleidingen en trainingen worden in de aanbestedingsdocumentatie opgenomen en in het bouwcontract vastgelegd als onderdeel van de door de aannemers te leveren prestaties.

      10. Lifting equipment-documentatie

IntES zorgt ervoor dat de klant geteste, in bedrijf gestelde en geaccepteerde lifting equipment en aanverwante voorzieningen ontvangt in overeenstemming met de kwaliteitseisen voor de bouw, inclusief testrapporten en functionaliteitscontroles. Dit om de goede werking van alle hijsapparatuur te garanderen.

      11. Voltooiing van de werkzaamheden

In de periode van eindoplevering werken we aan de assemblage, controle en ondertekening van alle projectdocumentatie. In deze periode komen onder meer ook aan bod:

 • Het ‘As Built’-dossier (tekeningen en documentatie) in gedrukte en digitale versie
 • Rapporten van inbedrijfstelling
 • Materiaalcertificaten
 • Certificaten, attesten en conformiteitsrapporten
 • Testcertificaten
 • Typegoedkeuringen voor gebruik in het lokale land

Neem contact op met ons team voor een aanpak op maat vanuit een klantgericht perspectief.